Romakép Műhely 12. (2022)

Oslótól a Keleti pályaudvarig

A liminalitás médiaképei


Az ELTE Kommunikáció és Média Tanszékén megalapított Minor Média/Kultúra Kutatóközpont egy kutatási projektje a Romakép Műhely nevű nyitott filmklub és egyetemi kurzus, egy másik kutatási irány pedig a magyarországi részvételi film, illetve tágabban a kisebbségi, részvételi-közösségi és művészeti alapú mozgóképkészítés (minor média) történetének és jelenlegi helyzetének feltérképezése. Ez a két kutatási projekt szoros kapcsolatban áll egymással, amennyiben elsősorban mindkettő a saját és a külső kép dinamikájának és dialektikájának vizsgálatára fókuszál. A Romakép Műhely platformként szolgál a Minor Médiában kutatott filmek és szakemberek számára, és a Romaképben folyó beszélgetések pedig kutatási anyagként a Minor Média kutatói számára. A romaképes kritikai elemző gyakorlatból szervesen megszülető minor média fogalma többszörösen rétegzett. A minor média kutatása egyrészt jelenthet társadalmi, kulturális, művészeti és mediális kérdésekre irányuló figyelmet (a kisebbségek médiaképe, a kisebbség-többség viszonya, analógiaként működő progresszív kulturális és művészi jelenségek), másrészt magába foglalhat történeti vonatkozásokat (példaként és elődként a „harmadik film” fogalmával való rokonságról lásd alább), harmadrészt elméleti érdeklődést, mely utóbbi a kritikai elméleteket és a filozófiai kérdéseket egyként felölelheti.

A hatvanas évek argentin filmkultúrájában megszületett „harmadik film” mintájára, amely egyszerre akart távolságot tartani a Hollywood nevével fémjelzett piacorientált filmkészítéstől és az Európa-centrikus művészfilmtől, bevezethetjük a harmadik média fogalmát, amely a minor média szinonimájaként szolgálhat. A minor média vagy harmadik média kifejezések a közösségi-részvételi képkészítés összetett jelenségét nevezik meg. A filmesemény magában foglalja a vetített filmet, de nem csak azt, hanem annak performatív diszkurzív „újrajátszását” a résztvevő közönség által. A beszélgetések és azok archivált változatai a filmek és az általuk bemutatott társadalmi jelenségek kritikai keretezését jelentik, messze túl az egyszerű megtekintésen. A minor média/harmadik média/részvételi média fogalmakon keresztül elsősorban a technikai képnek (a mozgóképnek, a fotónak, illetve ezek online megosztott verzióinak) a kisebbségi közösségek önreprezentációjában betöltött szerepét vizsgáljuk, távolságot tartva a közszolgálatiság fogalmába burkolt homogenizáló nemzeti médiától és a piacorientált kereskedelmi médiumoktól. Ami nem jelenti azt, hogy ezekkel a világokkal megszakítanánk a kapcsolatot: programjainkba minden területről válogatunk mozgóképeket, melyek így akadály nélkül válhatnak a kritikai képelemzés tárgyává. A kritikai képelemzések során azt alternatív képalkotást kutatjuk, amely az uralkodó/hatalmi képek ellensúlyozását jelentheti. A kutatás (egyik) nyilvánosságát 2022-ben is a Romakép Műhely filmprogramja jelentette.

További információk:

http://romakepmuhely.hu/

https://www.facebook.com/romakepmuhely

http://www.minormedia.hu/romakepmuhely | © Made by dorakomlosi