A Romakép Műhely:

a budapesti programkínálatban, egy átlagos filmklub, a Facebookon, közösség, az ELTE tanulmányi rendszerében, egyetemi kurzus.


Ezen a honlapon mindegyik arcát megismerjük. A három év történetén, az archivált események és szereplőik bemutatásán keresztül kirajzolódik ellőttünk egy rendhagyó oktatási és tanulási forma, egy közösségformáló eseménysorozat, egy felelős állampolgári viselkedésmód, mely közel áll az aktivizmushoz, de nem az. Az elkötelezett tudomány szellemében az egyetemi órát egy dokumentumfilmes mozi nyitott terébe helyezi, amely ezáltal a kulturális ellenállás színterévé válik.


Történetének kezdete a 2009-es őszi félév, az ELTE MMI Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Programján végzett tanulmányaim időszaka, a kutatásom anyagából indított kurzus kommunikáció és film szakos, alapképzésen résztvevő hallgatóknak. Az előadások és a közös filmelemzések a romareprezentáció vizsgálatához elengedhetetlen kortárs kritikai elméletek fogalomrendszerének, megközelítéseinek alkalmazását szolgálták. A hallgatók nyitottsága, fogékonysága nagy ösztönző erőt jelentettek a kutatás folytatásához, majd a későbbiekben a tanításhoz is. A kurzus végére több kiváló szemináriumi dolgozat készült: Bódi Lóránt és Kertész Máté munkája („A Marian Cozma-mítosz”) az AnBlokk „Cigányozás” számában (4.sz. 2010, p. 20.), majd ennek bővített változata, Bódi Lóránt munkája a Belügyi Szemlében jelent meg („Szíven szúrt nyilvánosság”, Belügyi Szemle. 59. évf. 2011/9. pp. 65-75.)


2010-ben a Közép-európai Egyetem (CEU) felsőoktatási módszertani központja (Curriculum Resource Center) kurzusfejlesztési versenyén (Course Development Competition) sikeresen pályáztam a kurzus kibővítésére, egy új oktatási forma kialakításának tervével. 2011. tavaszi szemeszterében az egyetemen tartott előadásokhoz kapcsolódóan a DocuArt Moziban filmklubot indítottam. A kurzus hallgatói számára lehetőségként felajánlottam a vetítések utáni beszélgetések moderálását: többen (Farkas Clara, Kováts Bálint, Szalmás Attila) éltek is a lehetőséggel.


Az új szerkezet legfontosabb hozadéka azonban az volt, hogy az előadások elméleti anyagát sikerült „élővé” varázsolni, több esetben kellett változtatni az óra menetén, hogy legyen időnk megtárgyalni a filmklubban látottakat, elhangzottakat. Az eredmény nem csak egy dinamikus, élénk beszélgetésekben bővelkedő előadássorozat lett, hanem egy filmklub, amelyen főleg egyetemisták, tanárok, kutatók, a dokumentumfilmezés vagy a romákkal kapcsolatos társadalmi kérdések iránt érdeklődők vettek részt, elemezték, értelmezték a meghívott vendégekkel közösen a látottakat. A pályázati támogatás lehetővé tette a beszélgetések rögzítését, amelyek az archívumunk fontos részét képezik.


A filmklub-kurzus másik fontos eredménye egy valódi műhely születése lett: a kurzus diákjaival (Bánkúti Anna, Farkas Clara, Kerényi Máté, Kováts Bálint, Szilágyi Sára, Vámos Anna), a beszélgetések résztvevőivel (Baranyi Mária, Juhász Anna, Oláh Norbert, Péli Sarolta, Szász Anna, Vermes Dóra), valamint az előző kurzus hallgatóival (Bódi Lóránt, Kertész Máté) együtt elkezdtük tervezni a következő év programsorozatát.


Így formálódott egy filmklub-szervező közösség: a tematikához és a megközelítéshez a kulcsszavakat az addigra elkészült doktori kutatásom szolgáltatta, ám az egyes programelemekhez a kiváló ötleteket nagyrészt a műhelytagok. A közös gondolkodás ugyanúgy formálta az én látásmódomat, mint ahogyan a több éves programszervezői, kritikusi gyakorlat hasznosnak bizonyult a hallgatók számára.


A munka számos (időnként nehezen megoldható) pedagógiai, módszertani problémát vetett fel: az önállóság határainak helyes megítélését illetően. Nemcsak a nyilvánosság előtti szereplés okozott gondot, hanem a téma érzékenysége is. A műhelytagok lelkesedése, elkötelezettsége és bizonyos esetekben szakmai rátermettsége mellett eltörpültek azok a hiányosságok, amelyek a szervezőmunkánál gondot jelenthetnek. Az önkéntes munka számos előnye mellett egy hátrány mindig jelentkezik: a számonkérhetőség és a motiváltság fenntartása. Ebben az évben ugyanis a filmklubvezetői szerepemben változás állt be; kialakult egy átmeneti állapot, tanár és szervezőtárs szerepköreit kellett váltakozva magamra öltenem.


Az eredmény 2012-ben az előző évinél még lendületesebb programsorozat lett, amelyre szívesen jártak az ELTE hallgatói. ( A filmklubot ugyanis újra meghirdettem kurzusként, bár ez alkalommal elméleti órák nélkül.) A beszélgetésekről készültek felvételek, ám sajnos azok közül csak néhányat sikerült archiválni.


A 2013-as év újabb fordulatot hozott. Az Erste Stiftung/WUS Austria PATTERNS Lectures pályázata lehetővé tette a kurzus fejlesztését, kibővítését. Az előadások helyszínéül a kultikus Roma Parlamentet választottam. A döntés szimbolikus, hiszen bár a keret maradt, kiköltöztünk az egyetem falai közül. A másik, fontos hozadéka Zsigó Jenő szociológus jelenléte, hozzájárulása a munkához, amelyről bebizonyosodott, nélkülözhetetlen eleme a téma tárgyalásának. A kurzusok szervezésében, lebonyolításában Müllner András tanszékvezető társoktatóként vett részt, az egyetemi munkában való jártassága, a kurzus témájáról alkotott felfogása, tudása és mindehhez az elkötelezettsége szintén felbecsülhetetlen értéket jelentett.


A Romakép Műhely „Emlékezet, identitás” c. programja az előadások tematikájához szorosan kapcsolódott. Az előző év műhelyének tagjai közül (Bódi Lóránt, Farkas Clara, Juhász Anna, Kerényi Máté, Oláh Norbert, Szász Anna, Szilágyi Sára) és egy új taggal bővülve (Horváth Luca) kilenc fős közösségként kezdtük el szervezni a programot. A fejlesztés eredményeképpen újabb fontos munkatársak kapcsolódtak be: az ELTE Stúdióból Hajnal Ernő és Molnár Márton készítették el és gondozták a honlapot, Hajnal Ernő végezte el a beszélgetések, előadások Youtube-ra való feltöltését, Venyercsán Péter film szakos hallgató rögzítette a filmklub beszélgetéseket, Sándor Emese kommunikáció szakos hallgató pedig a Facebook-oldal gondozását vette át.


A pályázat lehetővé tette számos kiegészítés finanszírozását, ám a filmklubot továbbra is önkéntes alapon szerveztük. A műhelymunka a tagok egy részénél egyéb elfoglaltságok miatt csak az adott program megszervezésére, lebonyolítására korlátozódott, ám azok teljesítése gördülékenyen, rugalmasan, szakmailag megfelelően zajlott.A három éves ciklus lezárulásával új terveket szövünk, új közösséget építünk, tovább folytatjuk a kurzusok fejlesztését (immár Müllner Andrással közösen, nagyban építve az idei év tapasztalataira, Zsigó Jenő javaslataira, kritikájára).


A koncepció lényegét tekintve nem változik. Olyan nyitott kulturális teret szeretnénk formálni, ahol a „külső” érdeklődők – ha nem is direkt módon, de az elemzések szempontjainak kijelölésével és a hangsúlyok révén – hasznosíthatják a tudásanyagot, amelyre az egyetemi kurzusokat építjük. A hallgatók nyitottságát, a korosztályi különbségekből adódó eltéréseket, az előző évek filmklubos beszélgetéseit is hasznosítva választjuk, formáljuk ki az általunk fontosnak ítélt témákat, elemzések tárgyait.


A romareprezentáció „fedőnévvel” ellátott központi fogalom, a láthatóság vizsgálata továbbra is a középpontban marad: igyekszünk fellelni kevéssé ismert roma alkotókat, munkákat vagy új szempontokat találni kanonizálódott művek elemzéséhez. Mindeközben továbbra is képviseljük azt a felfogást, amely szerint a kultúrakutatásban a reflexivitás elengedhetetlen követelménye a kutatói, befogadói pozíciónak, ha pedig azt ebben a tárgykörben nem-romák művelik, feladat.


„A céljaiban rendkívül sokszínű reflexivitás ezért nem pusztán a helyesbítés (rectifying) vagy az igazolás (justifying) kérdése. (Szubjektívvá tétel.) Gyakorlata során a reflexivitás különböző formái közt kialakuló önmagukat generáló kapcsolatok jönnek mozgásba. Ily módon egy olyan alany, amely folyamatban lévő önmagára mutat (subject-in-process) egy olyan munka, amely feltárja saját formai jegyeit vagy a saját felépítését működés közben, megingatja az emberek identitásképzetét – az Én és a Másik közötti megszokott különbözőséget: mivel az utóbbit már nem tudjuk függőségi, leszármaztatott vagy kisajátított viszonylatában tartani.” (Trinh T. Minh-ha) Pócsik Andrea, 2013. június 


 A Pócsik Andrea által alapított Romakép Műhely kezdetektől fogva a romák mozgóképes és általában vizuális megjelenésének, megjelenítésének szentel megkülönböztetett figyelmet. A műhely kritikai alapállása annak tudható be, hogy a képen való megjelenés/megjelenítés nem jelent egyben láthatóságot is, hiszen a technikai sokszorosító eszközöket, közelebbről a filmet és a fotót már a 19. század végétől, aztán a 20. század folyamán egyre erőteljesebben, tudatosan vagy öntudatlanul a hatalomgyakorlás eszközének tekintették és tekintik ma is. Ha tehát egy megtagadott, alárendelt népcsoport fölött a többségi társadalom vizuális képtermelés útján is ellenőrzést akar gyakorolni, akkor a megszülető kép a maga homogén, egyoldalú és kisajátító természetében vajmi kevés módot ad az adott nép összetett és gazdag életének ábrázolására. A 2011 márciusában kezdődő és azóta minden tavasszal lezajló Romakép Műhely szereplői, a program összeállítói, szervezői, lebonyolítói, vendégek, diákok, oktatók és mozilátogatók, és végül, de nem utolsósorban a DocuArt Mozi üzemeltetői együtt tapasztalják meg a tágan értett képek (fotó, színház, képzőművészet, film) elemzésében rejlő közösségképző erőt, és azt, hogy ennek révén lehetővé válik a hatalom vizuális kereteinek megbontása. Shooting back, mondja Faye Ginsburg, ezzel a frappáns kifejezéssel definiálva egy új kutatási területet, az alárendelt csoportok médiahasználatának szempontjaival beoltott megújuló antropológiát. A Romakép Műhely ennek szellemében a „visszalövés”, vagy (egy kevésbé militáns hasonlattal élve) „visszafilmezés/visszaforgatás” tere, ahol reményeink szerint a film addigi „tárgya” visszaveszi a kamerát, hogy önmaga összetettségében mutatkozzék meg, vagyis hogy láthatóvá váljon, túl a többségi sablonon. Ez egyben a mindenkori többségi filmkészítők számára is feladatot jelent, mégpedig azt, hogy képkészítés közben magukat is komponálják bele a keretbe, fordítsák maguk felé is a kamerát, ha másokról akarnak filmet csinálni.


Talán emlékeznek, mit tett Varga Ágota Porrajimos – cigány holokauszt című filmjében a Patapoklosi községben lakó, roma származású Balogh János a fényképpel, amit róla és a családjáról készítettek a csendőrök, deportálás előtt, 1944-ben. Balogh János évtizedek múlva találkozott Sárközi csendőrrel, aki akkor már civil polgár volt, és békésen éldegélt a szocializmusban, amit akkor épp az út mellett Balogh János épített társaival. Az egykori csendőr megmutatta Balogh Jánosnak a deportáltakkal teli albumát, persze nem sajnálkozásképpen, még inkább nem bocsánatkérésképpen, csak amúgy közlésként, talán rég elvesztett hatalmát akarta egy pillanatra visszanyerni. Vesztére. Ugyanis Balogh János felismerte a rokonait az egyik képen, és mikor mindhiába kérte vissza a fotót az egykori csendőrtől, gyorsan kikapta azt az albumból, és elfutott vele, át az út másik oldalára. Attól a perctől a kép az övé lett – a kép, amely mindig is hozzá tartozott. Ennek a képnek a Porrajimos során megölt szereplőit mutatta meg a film rendezőjének, immár mint a kép valódi tulajdonosa, akinek egyedüli joga van megmutatni a képet. Ez a „rablás” számomra a shooting back egyik alapélménye.


A Romakép Műhely honlapja reményeink szerint „képrablások”, „visszaforgatások” archívumává válik. Teret ad a műhely során lezajlott beszélgetéseknek, a hallgatók által írt dolgozatoknak, és további kutatásokhoz ad kiindulópontokat. A megújuló képkritika fórumaként pedig szeretne hozzájárulni a képtudatosság növeléséhez, az egymás iránti fogékonysághoz, továbbá annak tudatosításához, hogy kisebbségben lenni relatív helyzet. Mindenki kisebbség, csak vannak, akik nem tudják ezt magukról. A romakép új generációja ennek megértésében segíthet.


Müllner András, 2013. augusztus

A Romakép Műhely tagjai és vendégei:

2011

Tagok: Endrődi Vince, Farkas Clara Heléna, Jozifek Zsófia, Kováts Bálint, Kránicz Dorottya, Pócsik Andrea, Rostás Bianka, Soignet Sandra Myriam, Szabó Anita, Szalmás Attila, Baki Szabina, Kerényi Máté, Vámos Anna Barbara, Márkus Mária, Winkler Hedvig Anna, Szóráth Orsolya Márta, Szilágyi Sára, Tóth Nikolett

Vendégek: Füredi Zoltán, Kovács András Bálint, Kovács Kristóf, Kőszegi Edit, Szuhay Péter, Feischmidt Margit, Gát Balázs, Kóczé Angéla, Mészáros Antónia, Neményi Mária, Varga Balázs, Horváth Kata, Szederkényi Júlia, Erős Ferenc, Gelencsér Gábor, Bódi Lóránt, Dupcsik Csaba, Bódis Kriszta, Kővári Borz József, Hammer Ferenc, K. Horváth Zsolt, Bársony Kata, Varró Szilvia, Junghaus Tímea, Kovács Éva

2012

Tagok: Bakos Zoltán Gergő, Bánkuti Anna, Bukovits Attila, Deák Máté, Fábián Judit, Feke Nikolett Emese, Frenyó György Sándor, Guttray Mónika, Győrfi Ágnes, Kertész Máté, László Attila, Matei Kristian, Nyerges Dóra, Orbán Krisztina, Pócsik Andrea, Szalma Balázs, Szép Dorottya, Szilágyi Sára, Szőnyi Emma, Tándor Anna Darinka, Tóth Viktória

Vendégek: Kóczé Angéla, Szederkényi Júli, Vincze Teréz, György Eszter, Szemerey Samu, Trencsényi Klára, Zsigó Jenő, Choli Daróczi József, Nagy Gusztáv, Sárközi Gábor, Oláh József, Pulay Gergő, Szász Márk, Bogdán Mária, Galyas Gyula, Szilvási István, Bordás Róbert, Szirmai Norbert, Joka Daróczi János, DJ Spag, Zsiga Ottó, Bitó Árpád, Bombera Kriszta, Horváth Attila, Horváth Attiláné, Horváth Balázs, Horváth Elemér, Horváth Zsófia, Kassai Melinda, Solymosi Melitta, Setét Jenő, Bogdán János Amigo, Kállai András,Kállai Henrik, Kőszegi Edit, Vas Vilmos, Hárs Anna, Urbanovits Kriszta, Barakonyi Szabolcs, Nemes Csaba, Alexander Schikowski, Both Emőke, Lakatos István, Farkas Imre

2013

Tagok: Besze Sára, Biró Katalin, Bruckner Nóra, Egri Petra, Gáspár Huba, Glavanov Roxána, Janik Regina,Juhász Dániel, Kalocsai Krisztina, Kanicsár Ádám András, Klimász Jenifer Patrícia, Kovács Andrea, Kőhalmi Krisztina, Költő Nóra, Medve Zsuzsa, Palotai Nándor, Pethő György, Placskó Emese, Szabados Gabriella, Szőnyi Mariann, Tihanyi Csilla, Tóth Tamás, Tumpek Anita, Urbán Kata, Veres Enikő, Bakos Zoltán Gergő, Csobod Luca, Dóra Dalma

Vendégek: Szederkényi Júlia, Zsigó Jenő, Balogh Attila, Beck Zoltán, Jónás Tamás, Ladik Katalin, Prónai Csaba, Bogdán Árpád, Bársony Kata, Lojkó Lakatos József, Kékesi Zoltán, Dani Eszter, Iványi Gábor, Szuhay Péter, Nyári Oszkár, Nyári Pál, Bangó Roland, Obláth Márton, Varga Attila, Bársony Kata,Kőszegi Edit, Mohi Sándor, Nótár Ilona, Balogh Rodrigó, Kerényi György, Oláh Lehel, Pálos György, Bangó Margit, Fátyol Tivadar, Kovalcsik Katalain, André Raatzsch, Daróczi Ágnes, Junghaus Tímea, Kovács Éva, Szász Anna

Workshop: Gelencsér Gábor Pál, Neuberger Eszter, Fogl Márton, Hrelja Ruth, Bogdán Sándor, Mertz Gábor,Birsan Mirkó, Vincze-Bába Gabriella, Makai Beáta, Lőrinczi Tünde, Kuti Vilmos

2014

Tagok: Bakos Attila, Balogh Kata, Balogh Tamás, Báthori Kata, Besnyő Janka, Czervan Andrea, Csabai Bernadett, Csernay Dóra, Dekovics Dóra, Demeter Fanni, Dömény Gréta, Faniszló Kitti, Fekete László, Fodor Orsolya, Fogl Márton, Fórizs András, Geda Zsófia, Gergely István, Gottfried Juli, Gyenis Ajandok, Herczeg Hajnalka, Horváth Bálint, Hrelja Ruth, Jakal György, Kálazy Zsuzsanna, Karácsony Nikolett, Katona Fruzsina, Kiss Zsuzsanna, Kovács Bettina, Kovács Villő, Leányfalvi Valentina, Nagy Edina, Nagy Krisztián, Őszi Rita, Presinszky Judit, Sándor Emese, Sóky Bernadett, Somody Kristóf, Stemler Diána, Süle Dániel, Szabó Mercédesz, Szeles Anna, Szőnyi András, Szurovecz Illes, Tiszai Orsi, Toth Domi, Vántus Nikolett, Varga Gergő, Varga Mónika, Végh Nóra Judith, Vörös Dóra Rebeka, Wirth Kinga

Vendégek: Kodolányi Sebestyén, Nótár Ilona, Buglya Zsófia, Gyarmathy Lívia, Szalay Péter, Szuhay Péter, Tari János, Prónai Csaba, Balogh Attila, Bari Károly, Katja Dunajeva, Peternák Miklós, Joó Emese, Schikowsky Alex, Komlósi Orsolya, Bognár Katalin, Orbán Katalin, Barát Erzsébet, Kovács András Bálint, Heltai Gyöngyi, Bogdán Mária, Mátay Mónika, Gáspár Győző, Munk Veronika, Stalter Judit, Kovács Kristóf, Ignácz József, Tényi István

2015

Tagok: Bacsadi Zsófia, Csabai Bernadett, Csepregi Evelyn, Danszki Fruzsina, Demeter Fanni, Déri Ágota, Dömötör Nikolett, Ghiurutan Bura Rozina, Gunther Dori, Iváncsics Bernát, Karácsony Nikolett, Kiss Eszter, Kiszel Sára, Kovács Petra, Kövesdi Veronika, Lázár Kata, Marázi Ádám, Martikán Kristóf, Máté Krisztián, Molnár Dávid, Mózs Barbarina, Nagy Judit, Nánai Attila, Rajkó Kinga, Rubik Gina, Somogyi Zsófia Zsóka, Süle Dániel, Szabó Dóra, Szabó Mercédesz, Szilágyi Dávid, Takács Alexandra, Tompos Krisztina, Tóth Ferenc, Varga Adrienn, Vörös Dóra Rebeka, Zsilák Szilvia

Vendégek: Bogdán Mária, Müllner András, Lukács Borbála, Nyitrai Balázs, Móricz Ilona, Galyas Gyula, Sárközi Gábor, Vágvölgyi B. András, Daróczi Joka János, Litauszki János, Józsa Márta, Both Miklós, Petőcz Tamás, Guld Ádám, Bogdán Árpád, Strausz László, Siroki László, Lakatos Richárd, Balogh Tibor, Petőfi Zsigmond, Illés Luca, Kenesei Dorottya, Kenesei Zsófi, Balogh Rodrigó, Pócsik Andrea, Kodolányi Sebestyén, Illés Márton, Boros Tamás, Lakatos Erika, Kovács Endre, Tóth Balázs Zoltán, Böjte József, Rácz Katalin, Arányi Vanda, Budha Tomi (Kovács Tamás), Tábori András, Gábor Sára, Sztojka Katalin, Féner Tamás, Dunai Sándor, Dunai Sándorné, Pájer Alma, Horváth Márk, Nagy Petra, Bánky Sára, Barna Zsombor, Varsányi Péter, Lázár Helga, Kolompár István

2016

Tagok: Balogh Adrienn, Cseke Balázs, Fekete László, Gazda Emese, Gunther Dóra, Gyepesi Flóra, Kondi Viktória, Major Réka, Nánai Attila, Pala Mátyás, Sági Csenge, Sipos Flóra, Teidelt Magdalena, Vajda Melinda, Vincze Erika, Wagner Sára, Pócsik Andrea

Vendégek: Csoszó Gabriella, Horváth M. Judit, Pfisztner Gábor, Daróczi Ágnes, Bogdán Mária, Bársony Katalin, Balogh Adrienn, Galyas Gyula,Sós Ágnes, Kövecsi Anikó, Árva Márton, Györke Ágnes, Gyenge Zsolt, Setét Jenő, Siroki László, Kóródi Miklós, Czibolya Kálmán, Ferenczi Dávid, Almási Tamás, Komlósi Orsolya, Joka Daróczi János, Rézműves Melinda, Kovács János, Kuru Antal, Bodóczki Ernő

2017

Tagok: Bakos Dániel, Balázs Barnabás, Bertalan Máté, Csóka Heléna, Fabók Adrienn, Fabulya Gabriella, Farkas Fanni, Feigl Fruzsina, Grósz Renáta, Gyenis Ajandok, Katona Eszter, Kollár Dalma, Kovács Blanka, Lázár Eszter, Lázár Kata, Lépold Zsanett, Marton Zita, Pócsik Andrea, Sóky Bernadett, Szőke Zsuzsanna, Szörényi Péter, Udvari Orsolya, Vojnits Purcsár Vito

Vendégek: Cseke Balázs, Thury Lili, Csatlós Judit, Budai Gábor, Sárközi Vénusz, Pulay Gergő, Cs. Nagy Sándor, Fosztó László, Kádár Magor, Szántai János, Budai Zsanett, Tonté Barbara, Szikra Renáta, Pálos György, Balázs Attila, Szerbhorváth György, Binder Mátyás, Müllner András, Bognár Katalin, Kalmár György, Mink András, Balázs Zoltán, Darida Veronika, Gyulay Eszter, Lanszki Anita, Horváth Kata, Obláth Márton, Neményi Mária, Boronyák Rita

2018

Tagok: Bakonyi Anna, Cseke Balázs, Dávid Rebeka, Elek Judit Sára, Kécza Veronika, Kovács Hanga, Péller András, Plajner Beata, Rémi Katinka, Szabó Annamária, Szabó Virág, Szalai György, Szoták Gergő, Sztupkai Marcell, Horváth Iringó

Vendégek: Molnár István Gábor, Szuhay Péter, Bársony Katalin, Lázár Eszter, Püsök Botond, Füredi Zoltán, Vajda Melinda, Pataki György, Obláth Márton, Komlósi Orsolya, Ruszkai Nóra, Barta Edit, Nagy István, Bihari László, Varga Tünde, Zádori Zsuzsanna, Havas Gábor, Pócsik Andrea

2019

Tagok: Acsády-Pongyor Áron, Báthori Benjámin, Buzási Gyopár Orsolya, Cseke Balázs, Földi Natália Mónika, Füzy Csenge, György Alida, Jamriskó Tamás, Kosik Dominika Edit, Kovács Villő, Meliska Fanni Réka, Naszádi Gáborné Nagy Krisztina, Petri-Lukács Simon, Puskás Réka Barbara, Szalai Márk, Varga Kata Zsófia, Vass Réka

Vendégek: Michael Stewart, Csörgits Hunor, Forgács Péter, Pócsik Andrea, Bódis Kriszta, Zrinyi Gál Vince, Anka Kristóf, Kozák Zsuzsanna, Nemes Gusztáv, Siroki László, Barta Judit, Takács István Gábor, Bordás Róbert, Csoszó Gabriella, Oblath Márton

Workshop: Anka Kristóf, Bódis Kriszta, Csoszó Gabriella, Csörgits Hunor, Grosch Nándor, Korda Eszter, Kozák Zsuzsanna, Nemes Gusztáv, Oblath Márton, Orbán Éva, Siroki László, Szabadhegyi Zita, Zrinyi Gál Vince, Cseke Balázs, Varga Krisztina

2020

Tagok: Ádám Luca Sára, András Tamara, Barakovics Richárd, Buják Mátyás Andor, Faragó Panka, Zsuzsanna, Juhász Dávid, Kőszegi Henriett, Nemes Márk, Simon Rebeka, Siyam Jázmin, Varga Beáta, Villás Bertold, Zilahy Anna, Cseke Balázs, Varga Krisztina, Pócsik Andrea

Vendégek: Kővári Borz József, Szász Anna, Bakó Boglárka, Pálos György, Balázs Anna, L. Ritók Nóra, Buglya Sándor, Kalla Éva, Szőke Judit, Négyesi Gábor, Szijártó Imre, Buslig Eszter, Buslig Eszter, Daróczi Ágnes, Bársony János, Pócsik Andrea, Andor Tamás, Czender Ferencromakepmuhely | © Made by dorakomlosi